Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  van HuizingHarvest B.V. voor de product support afdeling 

Inhoud Artikel 1: Toepasselijkheid................................................................................................................... 1 

Artikel 2: Aanbiedingen ....................................................................................................................... 1 

Artikel 3: Adviezen en verstrekte informatie ...................................................................................... 2 

Artikel 4: Levertijd / uitvoeringsperiode ............................................................................................. 2 

Artikel 5: Annulering ............................................................................................................................ 2 

Artikel 6: Overmacht/force majeur ..................................................................................................... 3 

Artikel 7: Risico overgang .................................................................................................................... 3 

Artikel 8: Het aangaan van een arbeidsverhouding met een werknemer .......................................... 3 

Artikel 9: Wijzigingen in het werk ....................................................................................................... 4 

Artikel 10: Uitvoering van het werk .................................................................................................... 4 

Artikel 11: Oplevering van het werk .................................................................................................... 4 

Artikel 12: Aansprakelijkheid ............................................................................................................... 4 

Artikel 13: Garantie en overige aanspraken ........................................................................................ 5 

Artikel 14: Klachtplicht ........................................................................................................................ 6 

Artikel 15: Betaling .............................................................................................................................. 6 

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter ............................................................................ 7 

 Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de product support afdeling van  HuizingHarvest B.V., op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover de product support afdeling van HuizingHarvest B.V.  aanbieder dan wel leverancier is. 

1.2. HuizingHarvest B.V.  wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever. 

Artikel 2: Aanbiedingen 2.1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer hebben een geldigheid van 30 dagen. 

2.2 Opdrachtnemer schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer voorafgaande aan een mogelijk project, waaronder begrepen een concrete aanvraag voor een opdracht, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn leiden tot de daadwerkelijke uitvoering van een opdracht.  

Artikel 3: Adviezen en verstrekte informatie 3.1. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan. 

3.2. Opdrachtgever bepaalt en is verantwoordelijk voor de omvang en de doelmatigheid van de te verrichten  werkzaamheden. Opdrachtgever beslist over de (technische) specificaties waarop de werkzaamheden uiteindelijk worden uitgevoerd. 

3.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke. 

Artikel 4: Levertijd / uitvoeringsperiode 4.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg vastgesteld. 

4.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. 

4.3. Als er sprake is van meerwerk of uitloop worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden in overleg worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat. 

4.4. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden in overleg worden uitgevoerd. 

4.5. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uitvoeringsperiode zoals vermeld in het vorige  lid van dit artikel te voldoen. 

4.6. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. 

4.7  Opdrachtnemer is  bevoegd de opdracht uit te laten voeren door alle medewerkers die hij daarvoor geschikt acht. Opdrachtgever kan niet standaard op dezelfde medewerker zijn beschikking doen voor uitvoering van een opdracht.  

Artikel 5: Annulering 5.1 indien de opdrachtgever na het gunnen van de opdracht voor aanvang van het project de opdracht annuleert: 

a. 0-5 werkdagen voor aanvang van het project is de opdrachtgever 100% van de overeengekomen opdracht fee verschuldigd aan de opdrachtnemer 

b. 6-10 werkdagen voor aanvang van het project is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen opdracht fee verschuldigd aan de opdrachtnemer 

c. >11 werkdagen voor aanvang van het project is de opdrachtgever 25% van de overeengekomen opdracht fee verschuldigd aan de opdrachtnemer 

Artikel 6: Overmacht/force majeur 6.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. 

6.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, negatieve reisadviezen en import- of handelsbeperkingen.  

6.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. 

6.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. 

6.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade. 

Artikel 7: Risico overgang 7.1 Indien opdrachtnemer transport uitvoert rust  het risico van laden, transport en verzekering in dat geval bij de opdrachtgever. Transport geschied dan op basis van CIP. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren. 

7.2 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.  

7.3 Indien opdrachtnemer voor een project vergunningen ontheffingen of andere beschikkingen dient te organiseren gaat hij uit van de specificaties van de opdrachtgever. Indien deze informatie niet correct is ligt het risico hiervan bij de opdrachtgever.   

Artikel 8: Het aangaan van een arbeidsverhouding met een werknemer 8.1 De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met een medewerker van de opdrachtnemer aangaan. 

8.2 Indien de opdrachtgever in strijd met artikel 8.1 een arbeidsverhouding met een medewerker van opdrachtnemer aangaat is hij een vergoeding aan de opdrachtnemer verschuldigd van 100 maal het afgesproken tarief per gewerkte dag.  

Artikel 9: Wijzigingen in het werk 9.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als: 

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek; 

b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; 

c. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken. 

9.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. 

Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst. 

Artikel 10: Uitvoering van het werk 10.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen. 

10.2 Opdrachtgever zorgt dat de medewerkers van de opdrachtnemer niet worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en omstandigheden zoals draaiende en scherpe delen. In het geval dat medewerkers schade/letsel oplopen is dit voor risico van de opdrachtgever. 

10.3 Indien de medewerkers van de opdrachtnemer dienen te overnachten bij de opdrachtgever dan wel verblijven in een door de opdrachtgever georganiseerd hotel dient dit verblijf naar westerse maatstaven te zijn en de voedsel hygiëne op een geaccepteerd  peil naar westerse maatstaven te liggen.  

Artikel 11: Oplevering van het werk 11.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als opdrachtgever het werk of rapportage heeft goedgekeurd dan wel op enigerlei wijze feitelijk in gebruik heeft genomen. 

Artikel 12: Aansprakelijkheid 12.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer bevoegd zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen. 

12.2. De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald. 

12.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief BTW). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief BTW) van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering. 

12.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 

a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren; 

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren; 

12.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. 

12.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden. 

Artikel 13: Garantie en overige aanspraken 13.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdrachtnemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing. 

13.2. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering. 

13.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren. 

13.4. a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van: 

- normale slijtage; 

- onoordeelkundig gebruik; 

- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; 

- installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden; 

- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever; 

- gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen. 

b. Geen garantie wordt gegeven op: 

- het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever; 

- onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend. 

13.5. Het bepaalde in de leden 2 t/m 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook. 

13.6. Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen. 

Artikel 14: Klachtplicht 14.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd. 

14.2. Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd. 

Artikel 15: Betaling 15.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. 

15.2. Facturering vindt tenzij anders overeen gekomen wekelijks achteraf plaats op basis van de afgeronde werkzaamheden.  

15.3. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand. 

15.4. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te verrekenen met schulden van aan opdrachtnemer gelieerde ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is op-drachtnemer bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW verstaan. 

15.5. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,-. 

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente): 

over de eerste € 3.000,- 15% 

over het meerdere tot € 6.000,- 10% 

over het meerdere tot € 15.000,- 8% 

over het meerdere tot € 60.000,- 5% 

over het meerdere vanaf € 60.000,- 3% 

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt. 

15.6. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 16.1. Het Nederlands recht is van toepassing. 

16.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 

16.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. 

Neem contact met ons op voor meer informatie

Meer informatie - NL

Meer informatie

Newsletter - NL

Nieuwsbrief

Voor het ontvangen van onze nieuwsbrief kunt u uw emailadres invoeren.

Vind ons op Google Maps